top of page

NINA'S BLOG

Search
  • Nina Karakasheva

Създаването на икономика като решаващ фактор

За задържане младите в България и решение на всички други обществени проблеми


Защо трябва младите да останат в България? Младите хора трябва да останат в България, защото Коалиция "БСП за България" може да създаде икономически политики, които да създадат работни места и необходимата среда, в която те да работят и да се развиват като достойни български граждани, и да създават здрави, образовани и обичащи Родината си деца.


Реалното задържане на младежта ще бъде възможно чрез работни места в предприятията, които трябва да се създадат, и тогава, това което ще ангажира интереса на мнозинството млади хора е възможността да работят.


За да се случи всичко това, според мен, е необходимо засилено държавно инвестиционно участие в създаването на нови икономически обекти - създаване на нови работни места. Това трябва да са обекти, в които държавата, като имаща най-голям ресурс, трябва да има най-голямо участие - дял, както и да се приключи с мантрата, че държавата е лош собственик, т.к. това зависи от това дали те са правилно проектирани, направени и експлоатирани - управлявани. Трябва да има държавна институция, която да се занимава с планирането на икономическата дейност на държавата, което трябва да бъде краткосрочно, средносрочно и дългосрочно. Само по този начин може да се поеме правилния път на действия, и с помощта на държавното участие, държавата като имаща най-голям финансов ресурс, може да инвестира в съответните обекти, по предварително планираното икономическо развитие. Планирането включва анализ на пазарните резултати и анализ на развитието на пазарите.


Лош собственик е всеки, който изпълнява чужди интереси или работи за изпълнението на чужди интереси или прокарва чужди за държавата политики.

Това ще бъде основното, което ще възвърне надеждата на младите хора, която те трябва да имат, за да останат в България . Когато младите започват да усещат реализацията си, която са намерили чрез създаването на работни места, тогава те ще затвърдят решението си да останат в България, а държавата ще има разширяване на икономическата си база и на финансовите си способности.


Хубаво е, че в България има специалисти в областта на новите технологии. Но, българският народ има не само такива специалисти, има и огромно мнозинство, квалифицирани в други насоки (инженери - някои са тук, други чакат да се върнат).


Разрушаването на България започна с разрушаването на нейната икономическа база, на нейната икономика. Около 2500 предприятия бяха ликвидирани, закрити или преобразувани, и нищожно малка бройка от тях са останали да функционират. Това на практика означава извършване на икономически разгром над държавата и разпиляване на нейния човешки потенциал.

Повече от тридесет години, онова, което се прави за възстановяване на нейната разруха е нищожно малко. Затова участието в управлението трябва да има за цел реализиране на национален план за възстановяване на унищожената и разрушена икономическа база на България.


Държавата има финансов ресурс и кой друг, ако не държавата може да направи необходимите инвестиции за възстановяване най-напред на най-важните отрасли от разрушената си икономика?

Концепцията за управление на България трябва да е стратегическа, да е обвързана с План за инвестиции за създаването на предприятия - на нови работни места.


Ако една управляваща партия създаде План за възстановяване на унищожената, разрушената икономическа база, тя ще има подкрепата на целия български народ.

В разговорите ми с гражданите, доминираше въпросът за осигуряване на работни места. Задържането на младите в България зависи от наличието на работни места за тях. Без работни места и перспективно развитие властта не може да ги задържи.


Единствено работейки в държавно или общинско предприятие, голяма част от хората могат да се чувстват сигурно и стабилно, защото не биха се влияли от една или друга рисковете на частния капитал, Ако разчитаме само на частната инициатива за създаването на работни места, колко на брой такива предприятия могат да съществуват като частни и възможно ли е мнозинството от българските семейства да желаят да стават предприемачи или работници в рисковия частен сектор? Не е по силите и възможностите на всеки човек да е и добър специалист, и добър търговец, и добър предприемач и инвеститор. Държавата трябва да реши да организира такава икономика, в която те ще бъдат заети, а способностите на определении частни лица могат да се проявяват само ако те имат финансова обезпеченост, каквато обикновените граждани (на тази изстрадала държава и на нашия измъчен народ) нямат.


Не е възможно, нито целесъобразно от всяко семейство или от всеки човек да се очаква той да стане освен добър специалист, но и добър предприемач, добър търговец, нито да се очаква да търпи недъзите на частните фирми-работодатели спекулиращи често със заплати, осигуровки, условия на труд, кариерно развитие под влияние на корпоративен - партиен или друг натиск, спекулиране с права и др. подобни, докато не фалира.


Затова само чрез частната си инициатива, която е приоритет на богатите, младите трудно могат да съществуват.

Човешкият живот се развива и един човек влиза в сблъсък с живота след като получава образованието си около 20-тата си годишна възраст и оттам нататък той е изправен пред недъзите на обществената среда. Ако тази обществена система, заради някакви приети догми, отрича способността на държавата да бъде катализатор на градивни икономически процеси, това означава, че управляващите допринасят за гибелта на своя народ.


Но, държавата, която е по-богата от всички частни икономически субекти и представлява олицетворение на народа си, трябва да се замисли за неговото благополучие. Затова аз подкрепям политики за засилено държавно инвестиране в създаването на нови икономически обекти.


Енергийният потенциал на държавата е от особена важност за нейните икономически дейности. Създаването на ресурсна база е нужно за обезпечаване на съпътстващите дейности и производства. Доизграждането на АЕЦ Белене е нужно, за да се гарантира енергийната стабилност и независимост на държавата.


Финансовото обезпечаване на построяването на АЕЦ Белене може да бъде облекчено частично и от вътрешен облигационен заем - всеки българин, който желае да инвестира в дейността на АЕЦ Белене.

Когато има осигурена държавна енергетика, разходите за ток са по-ниски, завършената продукция е по-евтина, тя е и по-конкурентна в ценово измерение и ако е осигурена технологично по най-добрия и съвременнен начин, тогава ще има и качествени измерители.


Необходимо е създаването на такива предприятия, които да осигурят изхранването на българския народ.

Създаването на държавни предприятия в преработващата промишленост трябва да е във всеки регион като целта е осигуряване на изхранване на населението с български продукти от България. Също така е нуждно да се разшири производството на съществуващите предприятия в областта на леката промишленост.


Гарантиране на качествените характеристики на продуктите е възможно единствено чрез усъвършенстване на контролните мерки и качеството в съответствие с изискванията на съответните държави-реципиентите на продукцията ни на външните пазари.


Създадените продукти от тези предприятия трябва да имат цел първо да задоволяват вътрешните нужди на народа, утвърждаване качествените и количествените характеристики, а излишъкът преминава към експорт в пазарите, които са изключително големи на изток от България. За да се възстановят загубените ни пазари трябва нови икономически подходи и прекратяване на санкционните икономически политики, от които България губи. Трябва да се отстоява българския национален интерес на всички пазари. Трябва защитаване на типичните, утвърдени традиционни български производства, а не предаването им в чужди ръце.


Работните места трябва да са в предприятия с производствена дейност, а не занимаващи се само с търговия. Разумните решения за България в икономическата политика са свързани не с модифициране на търговската дейност, а със създаване на производства с висока добавена стойност. Тук е нужно държавна институция, която да направи анализ на потребностите на обществото, с какви ресурси разполага държавата, какво е нужно, от какво имат нужда хората, което ще спре излишните разходи (особено тези, които прави в чужда валута).


Производството и продажбата на хранителни продукти от държавни предприятия и нейните логистични обекти ще служи като естествен регулатор на техните цени за крайните потребители. Държавата трябва да бъде сигурен регулатор срещу процесите на свръхповишаване на цените и натрупването на спекулативни печалби от шепа хора, работещи срещу народния интерес. Нещо повече, при кризисни ситуации не трябва да бъдат допускани ценови спекулации от частни търговци, на които сме свидетели при сегашната енергийна криза. Естествено, са нужни и има икономически форми на засилване и затвърдяване на интереса на работещите в дадено предприятие към резултатите от неговата дейност. Съществува многообразие от форми за финансово стимулиране при постигане на добри резултати, от тези които ръководят и участват в предприятията.


Позиция относно кадрите: Чрез подобни икономически политики ще се създаде възможност, докато все още не са загубени в европейското и световно пространство, да бъдат задържани и върнати квалифицираните български кадри. Затова след като държавата осигури финансовото обезпечаване за реализация и управлението на дадени предприятия, следващата нейна политика е подбиране на съответните квалифицирани кадри и осигуряване, от самото начало на тяхната дейност, на подходящи форми, стимулиращи финансовите резултати на всяко предприятие и неговото управление.


Тук трябва да се спомене решаващата важност на образователната система и допълнителните курсове, които трябва да обезпечат кадрите за създадените икономически предприятия. Образователният процес трябва да се преустрои, за да осигури необходимите квалифицирани кадри за създаващата се индустриална база и икономика.

Не могат всички да бъдат специалисти по високи технологии, защото българите имат нужда и от хляб и от зеленчуци.

В здравеопазването, подкрепям лечебните заведения и болници да не са търговски дружества, а по училищата да се завърнат лекарите и стоматолозите, за да оказват адекватни и ефективни грижи за здравето на децата на младите.


Относно отношението на младите към Родината. За да останат в България в младите трябва да се засили патриотичното възпитание. Трябва да се преразгледат учебниците, имащи отношения към утвърждаването на патриотичното възпитание на духа. За да обичат Родината си, в обществото и в частност в младите, държавата трябва да създава родолюбиви послания и правилно отношение към България и българската култура, история чрез образователни и извънкласни форми на обучение и личностно развитие. Тук особено важна роля има образованието и разумното решение по всеки предмет да се учи с един учебник и да се спре подмяната на историческите факти с политически-угодни такива.)


В заключение, бих искала да отбележа, че младите трябва да бъдат ангажирани в изграждането на необходимата професионална и обществена среда, в която да намерят желаната от тях реализация в България.


Comments


bottom of page